PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020

V okviru nove finančne perspektive 2014-2020 se odpirajo razpisi za nudenje nepovratnih finančnih spodbud.

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRO 2014-2020 v letu 2016

ŠIFRA IN IME UKREPA/PODUKREPA

NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav s področja higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave (npr. tehnološke posodobitve gospodarskih poslopij, ureditev greznic in čistilnih naprav, nakup opreme in naprav v gospodarskih poslopjih)

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Prilagoditev kmetijskih gospodarstev na zahteve kmetovanja na vodovarstvenih območjih skladno z zahtevami predpisov, ki urejajo vodovarstvena območja (npr. mehanizacija za plitvo obdelavo tal, škropilnice z antidrift šobami, specialna mehanizacija za aplikacijo gnojevke v tla z nizkimi izpusti v zrak, mobilna skladišča za gnojevko, obnova in novogradnja hlevov primerne za VVO, gnojne jame)

Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov

Odprava škode kot posledice naravne nesreče-žled

Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov

Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov-Non aneks 1 (velika podjetja)

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Dodelitev pomoči za zagon dejavnosti za mlade kmete

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Prilagoditev na podnebne spremembe (npr. rastlinjaki, ureditev individualnih namakalnih sistemov ter nakup namakalne opreme, specialna kmetijska mehanizacija, mreža proti toči)

Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezani z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Agromelioracije na komasacijskih območjih

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Za ekološko pridelavo

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev na zahteve kmetovanja na hribovsko-gorskih območjih (npr. nakup specialne kmetijske mehanizacije, ureditev pašnikov in obor, izvedba agromelioracij, posodobitev hlevov, zaščita čebeljih panjev pred medvedi, ureditev trajnih nasadov, ureditev priključkov do javne infrastrukture, gnojne jame)

Sodelovanje

Kratke dobavne verige in lokalni trgi

Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Izgradnja namakalnih sistemov namenjenih več uporabnikom

Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov

Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Izbor projektov za sodelovanje lokalnih akcijskih skupin

Imate vprašanja?

Oddajte povpraševanje