Želite kandidirati na razpisih na (ne)povratna sredstva?

Če nimate dovolj časa, znanja in potrpežljivosti ali pa ste polno zasedeni s svojim delom in tekočimi obveznostmi, vam prijavo uredimo mi.

Na tak način se boste izognili vprašanjem o pravilnem oblikovanju dokumentacije in izključili možnost napak, ki vplivajo na uspešnost prijave.

V podjetju Vam nudimo storitve s področja priprave razpisne dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev (ne)povratnih sredstev in v

okviru programov za ugodno kreditiranje (subvencionirana obrestna mera, kritje dela zavarovanja, garancije)…

Na nas se lahko obrnete tudi z inovativnimi idejami, predlogi …, da skupaj poiščemo najboljšo rešitev za vas.

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

POSOJILA S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE (P1 PLUS 2019)

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami:

Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji.

Višina garancije na glavnico in subvencionirane obrestne mere:

Garancija od 60% do 80%, obrestna mera od 0,65% do 0,1,15% + 6 mesečni Euribor.

DIREKTNA POSOJILA SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA ZA PODJETJA NA PROBLEMSKEM OBMOČJU

Problemska območja so:

  • območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
  • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
  • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Višina kredita od 5.000 EUR do 25.000 EUR

Obrestna mera 1,1 % letna fiksna

Zavarovanje 5 x menica podjetja in osebno poroštvo vsaj enega lastnika podjetja, hipotekarno premoženje, cenitev po Gursu.

Ročnost od 12 do 60 mesecev.

DIREKTNA POSOJILA SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA  MIKROKREDITI P7

Neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malih podjetij z namenom kritja stroškov poslovnih procesov.

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 €, najvišji 25.000 €.

Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del).

Minimalno zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.

Ročnost kredita do 5 let.

SID BANKA

Samo za gospodarske družbe z najmanj dvema zaposlenima.

Informativna obrestna mera cca. 1,2% (odvisna od bonitete podjetja in ročnosti posojila).

Sredstva za financiranje tekočega poslovanja (odplačilna doba do 3 let) in investicije (odplačilna doba do 9 let).

Za podjetja ki izkazujejo visoko stopnjo rasti je na voljo linija za kapitalsko utrditev (moratorij za odplačilo znaša ½ odplačilne dobe).

E – POSLOVANJE

Nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP (mikro, mala in srednje velika podjetja).

Višina sofinanciranja do 70%; maksimalno 30.000 €.

Ukrep nudi podporo podjetjem pri vzpostavitvi elektronskega poslovanja z namenom lažjega poslovanja na tujih trgih.

SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH NASTOPOV NA TUJIH TRGIH

Povrnitev stroškov ki nastanejo ob predstavitvi podjetja na mednarodnih sejmih .

Višina sofinanciranja je predvidoma 5.313,06 € + 65,2 €/m²

NEPOVRATNA SREDSTVA ZA MLADA INOVATIVNA PODJETJA

Veliko podjetnikov se na začetku svoje poti srečuje s številnimi problemi, med katerimi je tudi pomanjkanje finančnih virov. Prav zato so prijave mogoče za mlajša start up podjetja za sofinanciranje ustanovitve in zagona podjetja ter za hitrejši razvoj novih idej.

SPODBUDE ZA ZAGON PODJETJI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH

Problemska območja z visoko brezposelnostjo so:

  • območja občin Pokolpja,
  • območja občin Maribora s širšo okolico,
  • območja občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje.

Za natančno razdelitev vseh občin nas pokličite.

Maksimalna višina nepovratnih sredstev na podjetje je 20.000 €.
Upravičeni stroški so: nakup opreme, stroški promocije, nakup materiala in blaga, najem poslovnih prostorov, prispevki iz osebnega dohodka …

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE – pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Kandidirajo lahko fizične osebe v starosti od pričetih 18 do dopolnjenih 40 let, ki prvič prevzame KG v last in posest. Kmetijsko gospodarstvo mora ob oddaji vloge imeti v lasti vsaj 3 ha primerljivih kmetijskih površin, razen v primeru kmetij, ki se ukvarjajo s čebelarstvom ali z intenzivno rejo perutnine za meso ali jajca ali z vzrejo kuncev za meso ali z intenzivno vzrejo ostalih živali.

Zagotavlja se finančno podpora v obliki nepovratnih sredstev v maksimalni višini 40. 000,00 EUR, če je na kmetiji zaposlen za polni delovni čas.

Če prijavitelj na kmetiji ni zaposlen pa vseeno prevzame kmetijo je upravičen do podpore 18.600 €.

Imate vprašanja?

Oddajte povpraševanje